INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż:

1.      Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki w Krakowie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Mikołaja Kopernika 36, 31‑501 Kraków, telefon 12 424 70 00, e-mail: info@su.krakow.pl.

2.      Inspektor Ochrony Danych:

Szpital powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i praw przysługujących Pani/Panu na mocy przepisów o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe: adres e-mail: dane.osobowe@su.krakow.pl, tel. 12 424 71 17.

3.      Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Szpital może przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w celu organizacji i przeprowadzenia konferencji, w tym rejestracji uczestników oraz kontaktu w sprawach organizacyjnych, ­ w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, jakim jest podnoszenie wiedzy medycznej.

4.      Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

-        pracownikom i współpracownikom Szpitala posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych uczestników konferencji w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych;

-        dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Szpitala (w szczególności dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);

-        podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

5.      Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Szpital nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.

6.      Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Szpital będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia konferencji.

7.      Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do sprostowania danych nieprawidłowych, uzupełniania danych niekompletnych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

8.      Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9.      Obowiązek podania danych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu udziału w konferencji.

10.  Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani /Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

KONTAKT
DANE KONTAKTOWE
Adres:
SPZOZ Szpital Uniwersytecki w Krakowie
ul. Kopernika 36
31-501 Kraków
Telefon:
+48 12 424-70-78
E-mail:
konferencja.chorobyrzadkie@su.krakow.pl
Go to top